Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwu dniowego wyjazdu dla uczestników programu - szkoła rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2244 498
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
  ul. Chopina 8 8
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 0-32 2244 498
  REGON: 27628955800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.mikolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie dwu dniowego wyjazdu dla uczestników programu - szkoła rodziców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu dla 11 uczestniczek z 16 dzieci - oraz 2 osób szkolących ze strony zamawiającego, wyjazd od soboty do niedzieli. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: transport uczestników z Łazisk Górnych do miejsca pobytu i z powrotem, przeprowadzenie zajęć plastycznych dla wszystkich uczestników, zapewnienie całodziennej opiekunki dla 16 dzieci, zorganizowanie wieczorku muzycznego dla rodziców z dziećmi - karaoke, zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, przewidywana liczba pokoi = 1 pokój 4 osobowy, 7 pokoi 2 osobowych, 3 pokoje 3 osobowe, 1 pokój 1 osobowy, stołówka w ośrodku, wyżywienie dla wszystkich uczestników wraz z opiekunami - śniadanie, obiad, kolacja, zakwaterowanie i wyżywienie dla prowadzących zajęcia (2 osoby szkolące ze strony Zamawiającego), udostępnienie sali dla przeprowadzenia zajęć grupowych z psychologiem (3 godziny w sobotę i 3 w niedzielę), Wykonawca organizator wyjazdu ubezpiecza każdego uczestnika w zakresie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników przez czas trwania wypoczynku, za który to czas uznaje się czas od chwili wyjazdu do dnia powrotu ze szkolenia , w dniu powrotu Wykonawca zapewni uczestnikom suchy prowiant na podróż. kadrę gwarantującą prawidłowe wykonanie usługi,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805070000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.mikolowski.pl BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną