Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Trzy Stawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2270370 , fax. 032 2190020
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2270370, fax. 032 2190020
  REGON: 27366248800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Trzy Stawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pod klucz), z pomieszczeniami handlowo-usługowymi w części parteru, parkingiem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz chodników, dojazdu i parkingów dla samochodów osobowych na działce nr 563/13 położonej w Tychach przy ul. Trzy Stawy. Realizacja obejmuje działkę nr 563/13 o powierzchni 4.211m2 położoną w Tychach przy ul. Trzy Stawy. Zabudowę działki nr 563/13 będzie stanowił budynek mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami handlowo-usługowymi w części parteru, sześcioklatkowy, trzy i cztero kondygnacyjny o dachu płaskim pogrążonym. W projektowanym budynku w poziomie parteru zlokalizowano 4 lokale handlowo-usługowe. Gabaryty budynku: powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego: 1.223m2, powierzchnia zabudowy garażu podziemnego: 900m2, powierzchnia dojazdu, parkingu i chodników: 1.614m2, powierzchnia zieleni: 1.374m2, powierzchnia użytkowa mieszkań: 3.023m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 374m2, powierzchnia garażu podziemnego: 1.229m2, łączna powierzchnia użytkowa budynku: 5.706m2, ilość mieszkań:52 (w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), kubatura: 24.319m3. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 539 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ttbs.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach