Przetargi.pl
Modernizacja elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu, realizowany w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja budynków komunalnych.

Burmistrz Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034/3530100
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta
  ul. Paderewskiego 5 5
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 034/3530100
  REGON: 00052628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubliniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu, realizowany w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja budynków komunalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji elewacji i klatki schodowej zgodnie z dokumentacją projektową (zał. nr 1) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu. W zakres zamówienia wchodzi także wymiana papowego pokrycia dachowego, która nie jest uwzględniona w dokumentacji projektowej. Zakres prac dotyczący pokrycia dachowego obejmuje: - zerwanie starej papy (dwie warstwy) na deskowaniu i wykonanie dwóch warstw pokrycia z papy termozgrzewalnej koloru brązowego, - sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana elementów deskowania i elementów konstrukcji dachowej drewnianej wraz z oczyszczeniem podłoża z zanieczyszczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lubliniec.eu/index.php/zamowienia-publiczne/18-siwz.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach