Przetargi.pl
Wsparcie przez Wykonawcę Zamawiającego w procesie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krajowego Planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym

Ministerstwo Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 693 59 45, 693 54 16 , fax. 022 693 40 07, 693 40 95
 • Data zamieszczenia: 2014-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Gospodarki
  Plac Trzech Krzyży 3/5 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 693 59 45, 693 54 16, fax. 022 693 40 07, 693 40 95
  REGON: 00001773300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mg.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie przez Wykonawcę Zamawiającego w procesie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krajowego Planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę analizy pt. Ocena oddziaływania na środowisko Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, zawierającej ocenę wpływu na środowisko działań wykonawczych określonych w projekcie Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 3. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Rachunek depozytowy Banku Gospodarstwa Krajowego 06 1130 1017 0020 0675 1525 0748 z dopiskiem: wadium na: Wsparcie przez Wykonawcę Zamawiającego w procesie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krajowego Planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym- BDG-II-281-56/14. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w § 8 pkt. 2 SIWZ, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, w kasie mieszczącej się na II piętrze, najpóźniej do momentu składania ofert. Kasa czynna jest codziennie w godz. 12-14. 7. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie z uwzględnieniem art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nie wniesienie wadium we wskazanym terminie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy). 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Opis sposobu uwzględnienia kontekstu naukowo-badawczego, w tym wykaz i opracowanie literatury/wyników badań naukowych i ewaluacyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.mg.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach