Przetargi.pl
Ustalenie rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie oraz analiza możliwych do zastosowania metod rekultywacji zbiornika

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64 , fax. (22) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2014-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B 13B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, fax. (22) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ustalenie rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie oraz analiza możliwych do zastosowania metod rekultywacji zbiornika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: Ustalenie rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie oraz analiza możliwych do zastosowania metod rekultywacji zbiornika. Celem zadania jest identyfikacja źródeł zanieczyszczeń zbiornika Brody Iłżeckie powodujących eutrofizację, wskazanie działań zmierzających do poprawy jego stanu i optymalnej metody rekultywacji zbiornika. Praca będzie stanowić podstawę do podjęcia efektywnych działań prowadzących do poprawy stanu zbiornika Brody Iłżeckie i w konsekwencji do osiągnięcia przez niego dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres pracy przedstawiono w załączniku nr 1 SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach