Przetargi.pl
Wykonanie badań substancji określonych listą obserwacyjną według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2015-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 00086159300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badań substancji określonych listą obserwacyjną według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie badań substancji określonych listą obserwacyjną według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE, w latach 2015-2017. Etap I - przygotowanie metodyczne do wykonania oznaczeń substancji z listy obserwacyjnej, Etap II - wykonanie 9 serii pomiarowych (1 raz w miesiącu) oznaczeń wszystkich 10 substancji z listy obserwacyjnej w 15 przekrojach pomiarowych wód powierzchniowych oraz jednej serii pomiarowej oznaczeń 3 substancji w osadach z 3 przekrojów pomiarowych, Etap III - wykonanie kolejnych 3 serii pomiarowych (1 raz w miesiącu) oznaczeń 10 substancji z listy obserwacyjnej w 15 przekrojach pomiarowych wód powierzchniowych oraz jednej serii pomiarowej oznaczeń 3 substancji w osadach z 3 przekrojów pomiarowych. Przygotowanie sprawozdania z badań wraz z omówieniem uzyskanych wyników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przeprowadzenie badań monitoringowych substancji w osadach dodatkowo w 3 przekrojach pomiarowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gios.gov.pl/bip/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach