Przetargi.pl
Pomiary pól elektromagnetycznych w wybranych miastach Polski o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2014-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 00086159300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomiary pól elektromagnetycznych w wybranych miastach Polski o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Cel zamówienia Celem przedsięwzięcia jest określenie zmian poziomów pól elektromagnetycznych w dużych aglomeracjach na przestrzeni wielu lat na podstawie serii pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia oraz danych archiwalnych udostępnionych przez zamawiającego. 2. Zakres zamówienia Realizacja zamówienia przewidziana jest na lata 2014 - etap I oraz 2015 - etap II i będzie polegać na: - przeprowadzeniu pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku w 63 punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie sześciu miast Polski: Łodzi, Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku, - opracowaniu dwóch raportów zawierających szczegółową analizę uzyskanych wyników, porównanie ich m.in. z wynikami archiwalnymi, ocenę zmian i określenie ewentualnych trendów, - wprowadzenie danych z pomiarów do bazy danych JELMAG.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gios.gov.pl/bip/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach