Przetargi.pl
Badanie biegłości laboratoriów WIOŚ w zakresie oznaczania substancji priorytetowych wg dyrektywy 2013/39/UE

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2015-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 00086159300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie biegłości laboratoriów WIOŚ w zakresie oznaczania substancji priorytetowych wg dyrektywy 2013/39/UE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Praca obejmie organizację badania biegłości, dla 16 laboratoriów wioś, w zakresie oznaczania wybranych substancji priorytetowych (6 grup związków organicznych) oraz organizację specjalistycznych szkoleń w tym zakresie, dla 72 osób. Praca będzie realizowana w dwóch etapach. W etapie I nastąpi: 1. Opracowanie koncepcji badania biegłości. 2. Wykonanie prac badawczych w laboratorium związanych z przygotowaniem próbek do badania biegłości. 3. Przygotowanie i przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia (2 noclegi) wprowadzającego, dla 72 osób z laboratoriów wioś, z zakresu oznaczania organicznych substancji priorytetowych. Szkolenie zawierać będzie część teoretyczną i praktyczną, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Przeprowadzenie badania biegłości nastąpi zgodnie z normą ISO/IEC 17043: 2011 Ocena zgodności - ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, w zakresie wybranych organicznych substancji priorytetowych. W etapie II Wykonawca zorganizuje 3 dniowe (2 noclegi) szkolenie obejmujące omówienie i podsumowanie wyników badania biegłości (dla 72 osób). Szkolenie zawierać będzie część teoretyczną i praktyczną, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przeprowadenie dłuższego o jeden dzień szkoelnia wprowadzającego, zgodnie z SIWZ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gios.gov.pl/bip/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach