Przetargi.pl
Artykuły informacyjno-promocyjne (gadżety)

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6349389 , fax. 22 6349638
 • Data zamieszczenia: 2014-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349389, fax. 22 6349638
  REGON: 00028798700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Artykuły informacyjno-promocyjne (gadżety)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 2000 sztuk toreb - teczek na dokumenty CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 2000 sztuk teczek konferencyjnych CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 2000 sztuk notesów CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA 2000 sztuk kart pamięci przenośnej USB CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA po 2000 sztuk: smyczy, długopisów, ołówków, identyfikatorów, zakładek z lupą, zakreślaczy CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA po 3000 szt długopisów i kołonotatników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mz.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach