Przetargi.pl
Utwardzenie terenu na działce nr 231/1 przy ul. Kolejowej w Krośnie

Gmina Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4367956 , fax. 013 4368188
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno
  ul. Lwowska 28a 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4367956, fax. 013 4368188
  REGON: 00052698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu na działce nr 231/1 przy ul. Kolejowej w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - rozebranie: krawężników - 96 m, obrzeży - 82 m, płyt 50x50x7 cm - 83 m2, nawierzchni z betonu o gr. 15 cm - 27,3 m2, płyt betonowych (trylinki) - 40 m2, - wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych - 185,81 m2 oraz łamanych 185,81 m2, - ułożenie: krawę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, co wykażą składając następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikające z treści art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument wymieniony w pkt 1 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokument wymieniony w pkt 2 należy złożyć w oryginale. W przypadku oferty wspólnej wykonawców: dokument wymieniony w pkt 1 składa każdy z wykonawców, dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę. 3) Wypełniony formularz oferty przetargowej z podaniem całkowitej wartości robót - Załącznik Nr 2; 4) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót; 5) Wypełniony wykaz cen czynników produkcji - Załącznik Nr 3; 6) Podpisany formularz warunków prowadzenia robót w pasie drogowym - Załącznik Nr 4; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach