Przetargi.pl
Dostawa, obejmująca zakup i transport na teren gminy Borowa wskazany przez Zamawiającego, materiałów do remontu dróg gminnych Gliny Małe - Gliny Wielkie i Pławo - Lasek - Gizowa.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej ogłasza przetarg

 • Adres: 39-305 Borowa, Borowa 223
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 5810324 , fax. 017 5815377
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej
  Borowa 223 223
  39-305 Borowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 5810324, fax. 017 5815377
  REGON: 83046115800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, obejmująca zakup i transport na teren gminy Borowa wskazany przez Zamawiającego, materiałów do remontu dróg gminnych Gliny Małe - Gliny Wielkie i Pławo - Lasek - Gizowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: mieszanki sortowanej 0-32 mm w ilości 1320 ton ,mieszanki sortowanej 0-63 mm w ilości 230 ton, grysu 12-25 mm w ilości 400 ton, grysu 4-8 mm w ilości 85 ton, grysu 8-12 mm w ilości 113 ton, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% w ilości 41 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 140000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000 złotych (słownie zł: dwa tysiące).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brac udział dostawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655 z późn. zm), spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, złożą wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, spełnią dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie zgodnie z art. 22, ust.1, pkt3 i pkt 4 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, oświadczenie w sprawie stosowania się do istotnych warunków zamówienia oraz dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ( należy dołączyć aktualny odpis lub aktualne zaświadczenie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu), umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.borowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną