Przetargi.pl
Remont bieżący dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2009

Gmina Grodzisko Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 24-36-003
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisko Dolne
  37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 017 24-36-003
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziskodolne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont bieżący dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu (naprawa) dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w podanym niżej zakresie: 1.Remont cząstkowy przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej przy grubości 3 cm w ilości 244 m2. 2. Remont cząstkowy przy użyciu grysów baz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1 000, 00 PLN ( jeden tysiąc złotych ) 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wniesione w formie: - pieniądza - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust 1 Prawo zamówień Publicznych tj: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - zamawiający uzna, że wykonawca ma wystarczające doświadczenie jeżeli w okresie ostatnich pięciu latach wykonał co najmniej trzy roboty drogowe o wartości 120 000 PLN każde i o podobnym charakterze. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2) Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą -spełnia albo nie spełnia- na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt 11 SIWZ - niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem z postępowania: Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedstawić: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy , wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót drogowych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - wg załącznika 2b do Specyfikacji. 8)Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia ( w tym miedzy innymi: środki transportowe , maszyny i urządzenia drogowe , itp. ) wraz z oświadczeniem o dysponowaniu sprzętem na czas realizacji zamówienia - w przypadku gdy sprzęt nie jest własnością Wykonawcy. 9)Kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 10)Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzający zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11)Kopia uprawnień budowlanych osoby, której wykonawca zamierza powierzyć stanowisko kierownika budowy w czasie realizacji zamówienia 12) Kosztorys ofertowy szczegółowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.grodziskodolne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach