Przetargi.pl
Utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - centrum. Postępowanie znak: OO-341/16/09

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 00052437000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ilawa-um.bip-wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - centrum. Postępowanie znak: OO-341/16/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - CENTRUM. 2. Usługa obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni na obszarze miasta Iławy w zakresie: 1) koszenia terenów zielonych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy na potwierdzenie ww. warunków wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt.7 ppkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9, 10),11) niniejszego ogłoszenia 2. W zakresie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: 3.1 Doświadczenie: - wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 zadanie, odpowiadającego swoim rodzajem usługom (w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, zakładania terenów zielonych itp.) gdzie był głównym wykonawcą stanowiącym przedmiot tego zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 3 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.4) . W przypadku występowania Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę warunek musi być spełniony przez głównego wykonawcę. Za podwykonawstwo będzie się uznawało: umowę zlecenia, umowę o dzieło itd.), Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie. 3.2 potencjał kadrowy Wykonawca przedstawi wykaz osób potrzebnych do realizacji zadania, wymagane jest wykazanie: a) kierownik prac - osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia - z kwalifikacjami w zakresie zakładania, utrzymania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni lub o podobnym zakresie, do wzoru nr 4 należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających powyższe kwalifikacje. b) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.5), Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, załączając je do wzoru nr 4. 3.3 potencjał techniczny: Wykonawca musi dysponować sprzętem gwarantującym wykonanie prac w terminie: Samochód ciężarowy multicar, Żuk do 3,5 t lub o podobnych czy wyższych parametrach technicznych - 1 szt., kosiarka spalinowa ręczna - 3 szt., kosiarka na ciągniku kołowym lub samobieżna - 1 szt., kosa mechaniczna spalinowa - 2 szt., spalinowe nożyce do żywopłotów - 1 szt., piła spalinowa łańcuchowa - 1 szt., zamiatarka mechaniczna chodnikowa - 1 szt. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wg wzoru nr 5 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust.1 pkt. 7) SIWZ. Jeżeli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym zdolnymi do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, załączając je do wzoru nr 5. 4. W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zadania wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ; 5. W zakresie warunku nie podlegania wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem nr 2 w § VII. pkt.2) SIWZ. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art.24 ust.2 pkt.3) ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy pzp).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie wykonawcy mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1), 2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru 2), 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia)- zgodnie z wzorem Nr 3 5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z podaniem podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia (wg wzoru nr 4).Do wykazu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji. 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób i podmiotów wykonawca wskazał osoby innych podmiotów, którymi będzie dysponował. 7) Wykaz potencjału technicznego zgodnie z wzorem nr 5. 8) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 7) wykonawca wykazał narzędzia i urządzenia innych podmiotów, którymi będzie dysponował. 9) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 10) Zaakceptowany wzór umowy (każda strona umowy powinna być parafowana) 11) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik (wg wzoru nr 5) 7.1 Wykonawcy występujący wspólnie na podstawie art. 23 ust.1 ustawy składają samodzielnie dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 3), oświadczenie o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 2) składa każdy z wykonawców i oświadczenie w imieniu wszystkich występujących wspólnie składa pełnomocnik zgodnie z §XI SIWZ. 7.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa pkt 7. ppkt. 3) - 7), składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości 7.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 pkt. 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://ilawa-um.bip-wm.pl/public/ w zakładce zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach