Przetargi.pl
ZDW-NA/3220/5/P/2009 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadanym mieniem, a także ubezpieczenie mienia ZDW od ognia i innych zdarzeń

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5346265 w. 22 , fax. 089 5399876
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Pstrowskiego 28b 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5346265 w. 22, fax. 089 5399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDW-NA/3220/5/P/2009 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadanym mieniem, a także ubezpieczenie mienia ZDW od ognia i innych zdarzeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadanym mieniem, a także ubezpieczenie mienia ZDW od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665150003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy - Pzp oraz spełniają następujące warunki, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 pkt 1-3 tejże ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunków poprzez analizę przedstawionych w ofercie dokumentów przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia. 3.Jeżeli Wykonawca nie spełni zapisanych powyżej wymogów, zostanie wykluczony z postępowania (na podst. art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy - Pzp), a jego oferta odrzucona. 4.Wykonawcy, którzy złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy przedłożą: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 4)Ogólne warunki ubezpieczenia. 2.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 4.Wszystkie dokumenty (zaświadczenia i oświadczenia) należy dołączyć do oferty. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność przedstawionych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń złożonych przez podwykonawcę. W przypadku złożenia nieprawdziwych dokumentów przez wykonawcę lub podwykonawcę cała oferta będzie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach