Przetargi.pl
Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6455300 , fax. 089 6452558
 • Data zamieszczenia: 2015-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Lubawa
  ul. Rzepnikowskiego 9a 9a
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6455300, fax. 089 6452558
  REGON: 51001158900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta Lubawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta Lubawa. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ formularz ofertowy. Ponadto: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac w soboty, niedziele i święta w szczególności w przypadku odbywających się imprez okolicznościowych na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnego zlecenia. 2) Wszelkie prace wykonane bezzasadnie lub bez uzgodnienia z Zamawiającym nie będą podlegały rozliczeniu. 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu drogą telefoniczną lub elektroniczną codziennych raportów z uwzględnieniem faktycznie wykonanej pracy. 4) W cenie oferty wykonawca musi uwzględnić koszty związane z realizacją przedmiotu umowy także w przypadkach alarmowych zgłaszanych przez straż pożarną czy policję w godzinach wieczornych i nocnych. 5) Wykaz terenów zielonych obejmujących przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowanie wymogów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21) oraz ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2012.391). 3.2. Zgodnie z art. 29ust. 4 pkt 4 ustawy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę (i odpowiednio Podwykonawcę) do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Osoby te będą zobowiązane do wykonywania czynności opisanych w formularz ofertowym w pozycji 4. Okres wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę będzie tożsamy z okresem realizacji niniejszego zadania. Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby które są zatrudnione na umowę o pracę i będą oddelegowane do realizacji niniejszego zadania w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym w punkcie 4. W celu udokumentowania zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia wskazanych pracowników do ZUS oraz będzie przedkładał Zamawiającemu co miesiąc oświadczenie iż osoby wskazane są zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy ze wskazanymi osobami, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem, wskaże nowe osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedstawi druk zgłoszeniowy do ZUS. Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji zadania zachowana została ciągłość w realizacji wskazanych zadań i niedopuszczalne są przerwy w zatrudnieniu mogące wpłynąć na jakość i ciągłość świadczonych usług. 3.3. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2B ustawy Pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając załącznik nr 8 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lubawa.bip-wm.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach