Przetargi.pl
Utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku

Gmina Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 21 68 , fax. 87 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2015-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olecko
  Plac Wolności 3 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 21 68, fax. 87 520 25 58
  REGON: 79067127700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej w Olecku w latach 2014-2015 na następujących terenach o całkowitej powierzchni 23,335 ha wraz z ciągami komunikacyjnymi biegnącymi przez te tereny: a) zieleń w obrębie Placu Wolności o powierzchni 3,0 ha w tym park, plac zabaw, tereny zielone wokół utwardzonej części placu, zieleń w pasach drogowych, b) Park Sportu i Rekreacji o pow. 9,00 ha, c) park dworcowy o pow. 1,17 ha, d) teren zieleni wokół Urzędu Miejskiego o pow. 0,18 ha, e) teren zieleni przy ul. Letniej i Al. 450-lecia Olecka (łącznie z placem zabaw i skate parkiem) o pow. 1,8 ha, f) cmentarz ewangelicki o powierzchni 3,9 ha, g) skwer przy ul. Ludowej 1a o pow. 0,38 ha, h) skarpa przy ul. 11 Listopada o pow. 0,02 ha, i) skwer przy ul. Tunelowa - Kolejowa o pow. 0,20 ha, j) skwer przy ul. Kolejowa - Wiśniowa o pow. 0,30 ha, k) skwer przy ul. Młynowej o pow. 0,04 ha, l) skwer przy ul. Kościuszki - Targowa o pow. 0,13 ha, m) teren tzw. byłej targowicy przy ulicy Broniewskiego w Olecku o powierzchni 0,5 ha, n) teren tzw. Podkowy na os. Siejnik o pow. 0,4 ha, o) tereny zielone na Os. Siejnik (stawek i przejście) o powierzchni ok. 2,00 ha, p) rabaty przy ul. Kolejowej i Placu Wolności o pow. 0,015 ha, q) urządzone ciągi zieleni wzdłuż ulic: 11 Listopada, Kościuszki, Kolejowej, Grunwaldzkiej, Nocznickiego o łącznej pow. 0,13 ha, r) tereny zieleni urządzonej na skarpach nad jeziorem tzw. szyjka o pow. 1,00 ha, s) ronda (skrzyżowania) przy ul. Gołdapskiej, ul. Wojska Polskiego i 11 Listopada, Alei Zwycięstwa i ul. Kościuszki o łącznej pow. 0,17 ha, t) donice i wieże kwiatowe rozmieszczone na terenie miasta do obsadzenia roślinami sezonowymi (miejsca wskazane przez zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenów wymienionych w punkcie 1. zgodnie z następującymi standardami utrzymania: I. Standard utrzymania: Tereny o powierzchni 5,93 ha (zieleń w obrębie Placu Wolności- 3,00 ha, park dworcowy - 1,17 ha, skwer przy ul. Kolejowa- Wiśniowa o pow. 0,30 ha, skwer przy ul. Ludowej- 0,38 ha, teren tzw. byłej targowicy o pow. 0,5 ha, teren tzw. Podkowy na os. Siejnik o pow. 0,4 ha oraz teren wokół Urzędu Miejskiego-0,18 ha) należy utrzymywać w I standardzie tzn., że poza czynnościami określonymi dla II standardu należy: 1. Przeprowadzać zabiegi aearcji i wertykulacji trawników zgodnie z ilością zadeklarowaną w formularzu oferty. 2. Prowadzić pielenie rabat i krzewów, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 3. Dosiewać trawę i na bieżąco uzupełniać ubytki trawników; 4. Wywozić trawę po każdym koszeniu; 5. Zabezpieczać krzewy na zimę; 6. Nawożenie roślin wg różnorodności i potrzeb; 7. Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę). II. Zakres prac w drugim standardzie utrzymania dotyczy całej powierzchni terenów zielonych i obejmuje: 1. Koszenie trawników wg potrzeb ,wysokość murawy nie może przekraczać 10 cm, załadunek i wywóz skoszonej trawy; 2. Cięcie krzewów pielęgnacyjne i kształtujące- w zależności od gatunku i wieku, przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewów i nadanie odpowiedniej formy; 3. Cięcie odmładzające żywopłotów o pędach zdrewniałych- przycięcie pędów zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, nadanie nowej odpowiedniej formy, po wykonaniu pracy należy natychmiast usunąć ścięte pędy; 4. Cięcie żywopłotu po pędach niezdrewniałych - cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych; 5. Odchwaszczanie skupisk krzewów i żywopłotów - spulchnienie gleby oraz usuwanie ręcznie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika; 6. Wykładanie korą skupisk krzewów warstwą 6-8 cm; 7. Podlewanie drzew, krzewów, roślin i trawników w zależności od potrzeb; 8. Wygrabianie liści z trawników i skupisk krzewów - wygrabianie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich wywozem; 9. Usuwanie suchych drzew i konarów; 10. Sezonowe obsadzanie kwiatami rabat i gazonów (rośliny zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym gatunków za kwotę 15 000,00 zł brutto rocznie): - przygotowanie kwietników do obsadzenia (przekopanie gleby z wysiewem i przykryciem nawozów, wyrównanie), - sadzenie roślin sezonowych (wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie i podlanie), - pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów ( spulchnienie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika), - podlewanie, - likwidacja nasadzeń na koniec sezonu wraz z wyrównaniem powierzchni -usuwanie materiału roślinnego oraz innych zanieczyszczeń z wywozem, wyrównanie powierzchni gleby; 11. Zwalczanie chorób i szkodników; 12. Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 13. Pielęgnacja nasadzeń na terenach zieleni winna być prowadzona w sposób nie powodujący pogorszenia stanu roślinności -ubytki w nasadzeniach spowodowane niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni we własnym zakresie; 14. Uzupełnienie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy leży w zakresie Wykonawcy w ilości do 100 sztuk roślin -rośliny dostarczone przez Zamawiającego; 15. Usuwanie śniegu z roślin iglastych -ręczne obsypywanie śniegu-; 16. Oczyszczanie pozimowe trawników i rabat z krzewami z liści i innych zanieczyszczeń; 17. Oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń terenów placów zabaw z oczyszczaniem z nieczystości elementów zabawowych. 18. Sprzątanie ciągów pieszych biegnących przez tereny zieleni polegające na bieżącym usuwaniu zanieczyszczeń ,piasku, liści, śmieci itp. a zimą na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości. 19. Zasilanie nawozami krzewów i trawników w miarę potrzeb; 20. Śmieci pochodzące ze sprzątania oraz odpady roślinne powstałe podczas prac Wykonawca powinien pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. III. Utrzymanie cmentarza ewangelickiego: 1. Pielęgnacja i przecinka drzew i krzewów; 2. Usuwanie suchych drzew i konarów oraz suchych i chorych pędów krzewów; 3. Formowanie żywopłotów; 4. Usuwanie chwastów; 5. Zwalczanie chorób i szkodników; 6. Koszenie trawników; 7. Zgrabianie i usuwanie liści i innych zanieczyszczeń z terenów zieleni; 8. Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 9. Prowadzenie sukcesywnej wycinki odrostów i samosiewów na kwaterach; 10. Wygrabywanie liści z ciągów komunikacyjnych, urządzonych kwater oraz terenów, na których nie ma nagrobków; 11. Zanieczyszczenia typu butelki, papiery, puszki usuwać na bieżąco; 12. Przy prowadzeniu prac nie należy niszczyć powojów porastających nagrobki i drzewa; 13. Śmieci pochodzące ze sprzątania należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy); 2. Wadium powinno być wniesione w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych określone w art. 45. ust.6. 3. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 w Banku PKO BP SA. 5. Zwrot wadium nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 46 w/w ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość przeprowadzonych aeracji i wertykulacji trawników na terenach zieleni miejskiej w I standardzie utrzymania w okresie 3 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach