Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego oraz na terenach skarbu państwa

Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 328 100 , fax. 913 178 900
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Policach
  ul. Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 328 100, fax. 913 178 900
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego oraz na terenach skarbu państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego oraz na terenach skarbu państwa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części: Część I – Sprzątanie miejskich i pozamiejskich pasów drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Polickiego; Część II – Sprzątanie terenów skarbu państwa na terenie Powiatu Polickiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu odpadów na terenie Powiatu Polickiego. Dokumenty potwierdzające: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu odpadów na terenie Powiatu Polickiego wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty cenowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 2) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3.4 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 5. odpowiednie pełnomocnictwa, gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5 ppkt 1) lub w przypadku składania oferty wspólnej pkt 3.3 ppkt. 3) i 4) 6. oświadczenie zawarte w załączniku nr 2.1 lub 2.2 do siwz, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach