Przetargi.pl
Roboty remontowe budynku nr 3 w Szczecinku” Znak postępowania 583/2019

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SKARB PAŃSTWA 16 WOSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe budynku nr 3 w Szczecinku” Znak postępowania 583/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budynek nr 3 koszarowy znajduje się w kompleksie wojskowym przy ulicy Kościuszki w Szczecinku. Konstrukcja budynku jest murowana. Więźba dachowa drewniana. Dach kryty dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę. Kominy murowane z cegły czerwonej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - Załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; - Załączniku nr 2 – przedmiar; 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienia robót stanowiące załączniki do SIWZ i przeprowadzoną wizję lokalną podczas zebrania Wykonawców na przyszłym terenie wykonywania prac. Zestawienie robót i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający może zażądać przedstawienia kosztorysu ofertowego lub dokumentu równoważnego, który stanowił podstawę do sporządzenia wyceny na każdym etapie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia w wysokości: 8000,00zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOWÓD WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach