Przetargi.pl
Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie

Gmina Polanów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, ul. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3188351, 3480641 , fax. 943 188 387
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polanów
  ul. Wolności 4
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3188351, 3480641, fax. 943 188 387
  REGON: 33092066000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.polanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot części pierwszej stanowią roboty budowlane w budynku Żłobka Gminnego w Polanowie przy ul. Stawna 3 (dz.nr 185 obręb nr 4 miasta Polanowa) związane z remontem sal zajęć – wymiana posadzek w salach ( roboty rozbiórkowe, prace posadzkowe, wywóz gruzu). Zakres robót ujęty jest w przedmiarze. Część druga składa się z zakupu i montażu wyposażenia ( m.in. meble, akcesoria kuchenne, zabawki itp.), zakup pomocy dydaktycznych oraz modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. Część trzecia stanowi zagospodarowanie terenu przy budynku żłobka poprzez wyposażenie i montaż placu zabaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: Dla części 1 – 1000,00 zł. Dla części 2 – 1500,00 zł. Dla części 3 – 1500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz, 2.Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, 3. Zobowiązanie innych podmiotów- jeśli dotyczy, 4. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach