Przetargi.pl
Zakup nowego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie, Gmina Maszewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie ogłasza przetarg

 • Adres: 72-130 Maszewo, Nowogardzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 661841612
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie
  Nowogardzka 14
  72-130 Maszewo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 661841612
  REGON: 812706993
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maszewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie, Gmina Maszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie, Gmina Maszewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) opis produktu (wozu strażackiego), który ma zostać dostarczony, którego autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, e) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty - załącznik nr 4 do SIWZ, f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, g) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach