Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia meblowego (DWP)

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE "PR SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 70-481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 73
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE "PR SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA
  al. Wojska Polskiego 73
  70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 810483170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://radioszczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia meblowego (DWP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego zgodnego z projektem wyposażenia wnętrz opracowanym przez firmę Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., ul. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium: 2000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach