Przetargi.pl
Zakup mebli w ramach wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 825 800, , fax. 913 210 651
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu
  ul. M. Konopnickiej 17
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 825 800, , fax. 913 210 651
  REGON: 81091467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.swi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli w ramach wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup mebli w ramach wyposażenia Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej. Wykonanie i montaż mebli zgodne z dokumentacją projektową Zamawiającego do 27 pomieszczeń oddziału rehabilitacji stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego, ul. Konopnickiej 17, budynek „Sasanka I” w Świnoujściu. Szczegłoowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Należy zlożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu określonych warunków i braku podstaw wykluczenia przez Zamawijącego stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawiera pkt.6 SIWZ Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia -Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. -W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia. -Wykonawca w sytuacji zaistnienia podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy, tzw. self-cleaning. Zamawiający rozpatrzy dowody wykazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16- 20 ustawy Pzp. -Niezbędne certyfikaty- zgodnie z załącznikiem nr 4 -Katalogi lub foldery z opisami lub fotografiami oferowanych mebli. -polisa OC -Formularz ofertowy-załącznik 1,1a -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową -załącznik 4,4a -Wzór umowy- załącznik 5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach