Przetargi.pl
Modernizacja dźwigów osobowych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZŁOCIEŃCU ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 504265520
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZŁOCIEŃCU
  ul. Kańsko 1
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 504265520
  REGON: 330086948
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalkansk.4bip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dźwigów osobowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres prac modernizacyjnych dla dźwigu- demontaż elementów istniejącego dźwigu,- prace przygotowawcze w szybie windowym,- przeniesienie linii zasilającej z maszynowni do nadszybia dźwigu- montaż nowego dźwigu zgodnie z niniejszą dokumentacją,- wykonanie, dokumentacji odbiorowej dla jednostki notyfikowanej,- odbiór dźwigu przez jednostkę notyfikowaną- zarejestrowanie dźwigu w UDT wraz z doprowadzeniem do wydania decyzji o dopuszczeniu go do eksploatacji,2. Zakres prac remontowych wewnątrz szybu windowego- dostosowanie instalacji oświetlenia zgodnie z PN/EN81.20,- demontaż – montaż drzwi szybowych, wraz z obróbką budowlaną w obrębie drzwi szybowych- montaż haków montażowych w nadszybiu- przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej poświadczonej stosownym protokołem budowlanym wydanym przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno – budowlane.3. Zakres prac remontowych na zewnątrz szybu windowego- prace demontażowe osprzętu starego dźwigu,4. Zakres prac remontowych wewnątrz maszynowni.- zdemontowanie i wyniesienie wszystkich urządzeń i instalacji związanych ze starym dźwigiem oraz ich utylizacja,5. Rozruch dźwigów i potrzebnych regulacji6. Certyfikacja UDT.- Przygotowanie dokumentacji do rejestracji dźwigów i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów w Urzędzie Dozoru Technicznego,- zamontowane dźwigi należy poddać badaniom przez Jednostkę Notyfikowaną za zgodność dźwigu z dyrektywą dźwigową 2006/42/UE.7. Wykonanie pozostałych robót budowlanych:a) Wykonanie placu dla karetek i pieszychb) Roboty elewacyjne,c) Stolarka drzwiowa,d) Roboty wykończeniowe pomieszczenia technicznego i wejścia do windy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100)2. Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:• nr 24 1130 1176 0022 2032 7620 0003• Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł.4) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:a) doświadczenie:w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegającą na polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku obejmującą swoim zakresem montaż dźwigu osobowego o udźwigu co najmniej 750kg i co najmniej 4 przystankach, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł netto (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł).b) kwalifikacji zawodowej:Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami spełniającymi co najmniej następujące wymagania:• kierownikiem robót:posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,• kierownikiem robót elektrycznych:posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach