Przetargi.pl
7P.23 Świadczenie usług transportu sanitarnego typu „S” dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, Niepodległości 44-48
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  Niepodległości 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000290759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  7P.23 Świadczenie usług transportu sanitarnego typu „S” dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest Świadczenie usług transportu sanitarnego typu „S” dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ. 2. Transport specjalistyczny na terytorium Polski. Udzielanie pomocy medycznej w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów Zamawiającego wraz z transportem sanitarnym pacjentów ambulansem z zespołem specjalistycznym typu „S”.1) W zależności od okoliczności Zamawiający przewiduje transport karetką z zespołem specjalistycznym (S), którego skład określony jest w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.),2) Liczba zleceń na transport medyczny wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa ilość ( h) / (km) w okresie wykonywania usługi to:- przewóz zespołu S – 98 h / (2625 km), w tym 30 h / (1125 km) poza teren Miasta Koszalina,3) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług transportu medycznego w systemie całodobowym przez wszystkie bez wyjątku dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy. (Podane ilości godzin i kilometrów są ilościami szacunkowymi, ustalonymi przez Zamawiającego na podstawie poprzednio wykonywanej usługi. Usługa realizowana będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego),Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotowej usługi o maksymalnie 30% wartości brutto zamówienia w trakcie wykonywania umowy. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70% wartości brutto umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,4) zdolności technicznej lub zawodowej –Wykonawca spełni warunek:1) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje o najmniej dwie usługi transportu sanitarnego typu „S” na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy/zamówienia. W przypadku usług będących w trakcie realizacji wartość każdej zrealizowanej usługi na dzień składania ofert nie może być niższa niż 30 000,00 zł brutto każda.Uwaga:W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2) jeżeli wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykonawca, jest zobowiązany wskazać osoby do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, którymi dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniające następujące wymagania tj.:a) lekarza systemu, posiadającego uprawnienia określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,b) kierowcę posiadającego ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiadającego prawo jazdy kategorii B oraz spełniającym wymagania w stosunku do kierujących ambulansami uprzywilejowanymi, zgodnie z rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.),c) sanitariuszem posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,d) ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu których kwalifikacje są określone w przepisach ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.)Uwaga:Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wskazanych w pkt 4) ppkt.2 b) i c) lub ppkt.2 b) i d) (dotyczy ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu) przez jedną osobę pod warunkiem wykazania spełniania przez tę osobę wymagań Zamawiającego określonych dla obu tych funkcji.3) jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, w tym do przewozu pacjentów szczególnej opiekiw standardzie „S” lub dwoma do przewozu pacjentów szczególnej opieki, spełniające wymagania sanitarne i techniczne, wyposażone w odpowiedni sprzęt medyczny (zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.), dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia. Środki transportu sanitarnego powinny być pojazdami uprzywilejowanym i posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.);Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek opisany w pkt.:4.1) za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie,4.2) i 4.3) za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą samodzielnie lub łącznie spełnianie wymaganych warunków. Dopuszcza się łączenie potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach