Przetargi.pl
Dostawa 2 samochodów osobowych z napędem elektrycznym

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-270 Szczecin, Klemensa Janickiego 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914849800 , fax. 914849801
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie
  Klemensa Janickiego 30
  71-270 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914849800, fax. 914849801
  REGON: 320121345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szczecin.ipn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 samochodów osobowych z napędem elektrycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Oddziału IPN w Szczecinie - samochód o zasięgu minimum 450 km -zamówienia: dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Oddziału IPN w Szczecinie - samochód o zasięgu minimum 450 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach