Przetargi.pl
Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury

GMINA MARIANOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 73-121 Marianowo, ul. Mieszka I 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48 91 561-38-66 , fax. 48 91 561-38-66
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MARIANOWO
  ul. Mieszka I 1
  73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 48 91 561-38-66, fax. 48 91 561-38-66
  REGON: 811685600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marianowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach SWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach