Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie wraz z jego podłączeniem, dokonaniem niezbędnych regulacji i ustawień, uruchomieniem, instruktażem, przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji i pozyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej urządzenie do użytkowania. 2. Szyb windowy murowano-żelbetowy został już wykonany przez Zamawiającego na wcześniejszym etapie realizacji przebudowy budynku. Zaleca się wizję lokalną w celu stwierdzenia niezbędnego zakresu ewentualnych robót towarzyszących, które Wykonawca będzie musiał ująć w swojej Ofercie. Wykonawca wykonana dźwig osobowy w szybie windowym takim, jaki został wykonany przez Zamawiającego, bez konieczności wprowadzania żadnych modyfikacji lub poprawek szybu windowego, chyba że zostaną one wykonane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 3. Parametry szybu windowego: Szyb o wymiarach: 204x160 cm (głębokość x szerokość), głębokość podszybia – 130 cm, wysokość nadszybia 360 cm. Szyb windowy wentylowany grawitacyjnie, na zewnętrz budynku. Kratka wentylacyjna w szybie windowym o powierzchni 1% przekroju szybu. Otwory drzwiowe na przystankach nr 1, 2, 3, 4: 112x220 cm (szerokość x wysokość). Otwór drzwiowy na najwyższym przystanku: 153x220 cm. Podane wymiary są orientacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rzeczywistych dokładnych pomiarów przed rozpoczęciem produkcji i montażu. 4. Dźwig osobowy ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Rozdziale III pkt 4 SIWZ. Uwaga 1: Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarze Robót (zał. nr 8 do SIWZ), jednakże ilości i normy zużycia materiałów czy nakładu pracy przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Uwaga 2: Zamawiający informuje, że podczas wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w budynku prowadzone będą również inne roboty budowlane i instalacyjne, wykonywane przez wykonawców wyłonionych w ramach innych przetargów na roboty budowlane. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac zostaną przez Zamawiającego wprowadzone wspólne narady koordynacyjne. 5. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 12.03.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Montaż dźwigu osobowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/262-02/19 na „Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) windy osobowej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie”. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. 5. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach