Przetargi.pl
Przebudowa placu przed zabytkowym kościołem pw. Św. Klary w Dobrej uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa użytkowania

GMINA DOBRA ogłasza przetarg

 • Adres: 72-210 Dobra, ul. Rynek 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DOBRA
  ul. Rynek 1
  72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811684315
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu przed zabytkowym kościołem pw. Św. Klary w Dobrej uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa użytkowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów pieszych, dojść do Plebanii i kościoła oraz placów przykościelnych ze wskazaniem lokalizacji zjazdu z ulicy Bohaterów Westerplatte, położnych na działkach nr ewid.372/6 oraz 1092/3 w Dobrej z minimalnym przekładaniem zabytkowej, brukowanej nawierzchni placu przykościelnego oraz wyprofilowania ścieków odprowadzających wody opadowe w kierunku ulic otaczających plac przykościelny.Plac przykościelny w Dobrej to obszar dwóch działek nr1092/3 i 372/6, Obręb 0001 Dobra.Działka nr 1092/3 obejmuje obszar wokół pw. Św. Klary wraz z uliczkami dojazdowymi do niego od strony południowej (od ul. Kościuszki), od strony ul. Armii Krajowej oraz od strony ul. Bohaterów Westerplatte. Działka nr 372/6 to dawny obszar zabudowy kamienicowej z podwórkiem. Działki wpisane są do rejestru zabytków pod nr 171, ( dec.Kl.V-0/179/56 z dn.10.16.1956 z dn.10.16.1956 r) jako teren chroniony miasta. Nawierzchnia placu zachowała w przeważającym procencie swój historyczny wygląd i wraz z kościołem stanowi chroniony prawem zabytek wpisany do Rejestru Zabytków woj. zachodniopomorskiego (teren Starego Miasta pod nr 171, (dec.Kl.V-0/179/56 aktualizowana w 1990 r), wszelkie działania w jej obszarze muszą mieć charakter działań ochronnych, a ewentualne ingerencje mogą mieć tylko zakres niezbędnych, maksymalnie zminimalizowanych.Przestrzeni i zakres planowanych działań zawiera załącznik Nr 1.3 Plansza zamienna.Zakres zamówienia obejmuje wytyczenie niezbędnych ciągów pieszych o gładkiej, bezpiecznej, antypoślizgowej nawierzchni oraz polepszenie stanu nawierzchni historycznej w szczególnie zniszczonych fragmentach placu, a także uzupełnienie nawierzchni w miejscach jej pozbawionych, bądź zdewastowanych. Przewiduje się wymianę historycznej nawierzchni z drobnych kamyków polnych na płyty ze skały magmowej w kolorze czerwonym w nowo wytyczonych pasach pieszych, naprawę rynsztoków odprowadzających wodę z rynien kościoła i powierzchni placu. Możliwość manewrowania pojazdów, ewentualnie zatrzymanie się, przewidziano na utwardzonym placu o wymiarach 13,40x12,00 m zlokalizowanym w miejscu po rozebranym budynku kamienicowym przylegającym do ul. Bohaterów Westerplatte (dz. nr 372/6). Z placu tego, w śladzie dawnej drogi dojazdowej na plac kościelny, przewiduje się przywrócenie brukowanej kamieniem jezdni, pozwalającej na wjazd samochodu osobowego w pobliże wejścia do kościoła w związku z ceremonią ślubną lub pogrzebową.Ograniczenie ruchu kołowego w obrębie placu przykościelnego wymuszony zostanie poprzez ustawienie kamiennych słupów (historycznych) oraz nowych słupków mocowanych na stale.Elementy do rozbiórki:W zakresie projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się częściową rozbiórkę i przełożenie istniejących nawierzchni z wykorzystaniem historycznego materiału.Zestawienie projektowanych powierzchni i rodzajów materiałów zawierają załączniki Nr 1.1 i Nr 1.2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach