Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie czystości na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez ZDiT w Koszalinie

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3118060 , fax. 94 3425419
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
  ul. Połczyńska 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3118060, fax. 94 3425419
  REGON: 33000246600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie czystości na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez ZDiT w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługi związane z utrzymaniem czystości terenów sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez ZDiT w Koszalinie. Do obowiązków Wykonawcy na podstawie Formularza cenowego Załącznik Nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie bieżącego utrzymania czystości na placach zabaw, siłowniach plenerowych, boiskach, terenach rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Koszalina należało będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r do 28 lutego 2021 r.: 1.1. Ręczne sprzątanie powierzonych terenów w sposób, aby terenom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki, tj. usuwanie (grabienie) liści, piasku, błota, gruzu, betonu, padliny, traw, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu użytkowników wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku (wizualny efekt czystej nawierzchni). 1.2. Wyrównywanie nawierzchni bezpiecznych piaszczystych i żwirowych przy urządzeniach zabawowych poprzez zagrabianie oraz zamiatanie nawierzchni utwardzonych (poliuretan, asfalt, ciągi piesze), ze szczególnym uwzględnieniem piasku z nawierzchni bezpiecznych, aby zapewnić estetykę, odpowiedni standard i bezpieczeństwo. 1.3. Wywóz nieczystości z koszy na śmieci wraz z utrzymaniem ich czystości poprzez mycie, dezynfekcję, bieżące naprawy, malowanie i konserwację (wg bieżących potrzeb), z uwzględnieniem systematycznego wyposażania koszy na psie odchody w służące temu worki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach