Przetargi.pl
Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 18/22 i al. Wojska Polskiego 48/14 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 18/22 i al. Wojska Polskiego 48/14 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego: a) nr 22 przy ul. Jagiellońskiej 18 oficyna w Szczecinie, działka nr 18/22 obręb 1033 m. Szczecin, b) nr 14 przy al. Wojska Polskiego 48 oficyna w Szczecinie, działka nr 8/42 obręb 1034 m. Szczecin, stanowiącego własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonej do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) dla lokalu przy ul. Jagiellońska 18/22 (oficyna), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ – a składającej się z: 1. Projektów wykonawczych: a. Branża budowlana; Architektura, Konstrukcja; b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 2. Przedmiarów i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 3. Decyzji 586/20 z dnia 26.05.2020 – pozwolenia na budowę opracowanej przez Martyną Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „MWA Pracownia Architektoniczna Martyna Wesołowska. b) dla lokalu przy al. Wojska Polskiego 48/14 (oficyna), stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ – a składającej się z: 1. Projektów, pozwolenia i warunków: a. Pozwolenia na budowę; warunków przyłączenia do ENEA, warunków przyłączenia do sieci gazowej; b. Projektów budowlanych: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna, Projektów wykonawczych: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna, 2. Przedmiarów branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz STWIOR 3. dokumentacji fotograficznej, opracowanej przez Adriana Drzewuckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ADKON Adrian Drzewucki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach