Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3261322 , fax. 91 3261429
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
  Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3261322, fax. 91 3261429
  REGON: 81168551000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawolin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT. Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający: Gmina Wolin ul. Zamkowa 23 72-510 Wolin NIP: 9860164852 REGON: 811685510 Ubezpieczony: 1. Gmina Wolin ul. Zamkowa 23 72-510 Wolin w ramach, której funkcjonują następujące jednostki organizacyjne 1.1. Urząd Miejski, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin 1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Prosta 1, 72-510 Wolin 1.3. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin 1.4. Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie, ul. Spokojna1, 72-510 Wolin 1.5. Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, ul. Wiejska 10, 72-510 Wolin 1.6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie, Koniewo 9, 72-510 Wolin, 1.7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin 1.8. Publiczne Szkoła Podstawowa w Kołczewie ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo - PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY PSP KOŁCZEWO 1.9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin 1.10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie Troszyn 15, 72-510 Wolin 2. Pozostali ubezpieczeni: 2.1. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, ul. Rynek 2, 72-510 Wolin 2.2. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin 2.3. Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin 2.4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części zamówienia: Część I Zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających obejmuje ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie casco, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie NNW, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ - Program ubezpieczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach