Przetargi.pl
Utrzymanie bieżące dróg na terenie gminy Orneta - Zadanie 3 i 4 Część 1. Zadanie 3: Remont nawierzchni bitumicznej - ul. Plac Wolności Część 2. Zadanie 4: Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Ornecie

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2421116 , fax. 055 2422990
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2421116, fax. 055 2422990
  REGON: 00052649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie bieżące dróg na terenie gminy Orneta - Zadanie 3 i 4 Część 1. Zadanie 3: Remont nawierzchni bitumicznej - ul. Plac Wolności Część 2. Zadanie 4: Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Ornecie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie bieżące dróg na terenie gminy Orneta - zadanie 3 i 4. 1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na dwie części tj. a) Część 1 - Zadanie 3: Remont nawierzchni bitumicznej - ul. Plac Wolności b) Część 2 - Zadanie 4: Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Ornecie 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę wybranych przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia. 3) Warunki składania ofert częściowych zostały określone w § 18 IDW Rozdziału I SIWZ 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)dla Części 1 - Zadanie 3: Remont nawierzchni bitumicznej - ul. Plac Wolności . Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Plac Wolności w Ornecie mieszanką mineralno - asfaltową AC8S grubości 4cm, z wyrównaniem mieszanką mineralno - asfaltową AC11W w ilości 75kg/m2 , na powierzchni ok. 627,90m2 . 2)dla Części 2 - Zadanie 4: Utwardzenie alejki cmentarza komunalnego w Ornecie. Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Ornecie z kostki brukowej betonowej rozbiórkowej gr. 8cm powierzonej przez Zamawiającego, o powierzchni ok. 750,00m2. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Rozdziale III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: orneta-umig.bip-um.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach