Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu Regionalna Kronika Filmowa

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 513 17 31 , fax. 89 526 89 99
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
  ul. Parkowa 1 1
  10-233 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 513 17 31, fax. 89 526 89 99
  REGON: 51098306000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu Regionalna Kronika Filmowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu Regionalna Kronika Filmowa: a) serwer - 1 szt., b) oprogramowanie do serwera - 1 kpl., c) laptop - 1 szt., d) dysk zewnętrzny - 1 szt., 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) opis znajdujący się w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi, 4) wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy i oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego - Olsztyn, ul. Parkowa 1, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, 5) dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem musi być wolny od wad technicznych, dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nastąpi transportem wykonawcy i na koszt wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach