Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pisz

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 4232994 , fax. 0-87 4232161
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu
  ul. Dworcowa 2 2
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 4232994, fax. 0-87 4232161
  REGON: 79027296200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeosp.bip.hi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów wraz z zapewnieniem opieki przewożonym uczniom w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu z terenu gminy Pisz do szkół na terenie gminy Pisz oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w roku szkolnym 2014/2015. Przedmiot zamówienia dzieli się na 6 poszczególnych zadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeosp.bip.hi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach