Przetargi.pl
Utworzenie ciągu komunikacyjnego Płoskinia-Robuzy-Długobór droga gminna Nr 111019N oraz Nr 111014N; przebudowa odcinka drogi Płoskinia-Giedyle

Gmina Płoskinia ogłasza przetarg

 • Adres: 14-526 Płoskinia, Płoskinia 8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 620 8600 , fax. 0-55 620 8602
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płoskinia
  Płoskinia 8 8
  14-526 Płoskinia, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 620 8600, fax. 0-55 620 8602
  REGON: 00054600600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploskinia-ug.bip-wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie ciągu komunikacyjnego Płoskinia-Robuzy-Długobór droga gminna Nr 111019N oraz Nr 111014N; przebudowa odcinka drogi Płoskinia-Giedyle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; realizacja inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi Płoskinia-Giedyle położonej na działkach nr 263 obręb Płoskinia oraz 352, 18/1, 47 obręb Giedyle Gmina Płoskinia. Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w dobrym stanie technicznym. 1) Zakres prac; Na istniejącej nawierzchni gruntowej położona zostanie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a na niej nowa jezdna z betonu asfaltowego. Na istniejącej nawierzchni bitumicznej zostanie ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Pobocza zostaną uzupełnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (materiał taki sam jak na podbudowę). Zadanie obejmuje też wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa. Polegać to będzie na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, budowie chodnika oraz ustawienia poręczy ochronnej. Dodatkowo zostanie poprawiona geometria skrzyżowań i wykonany próg zwalniający. 2) Parametry techniczne: - Klasa techniczna drogi D, - Prędkość projektowa Vp = 30 km/h, - Przekrój poprzeczny, - Szerokość jezdni - 3,5 m, - szerokość jezdni na mijankach - 5,5 M, - Szerokość poboczy - 0,75 m, - Szerokość korony - 5,0 m, - odcinek chodnika w msc. Płoskinia szer. 2,0 m po lewej str. I zmienna szer. po prawej - Kategoria ruchu - ruch KR1, - Obciążenie 80 kN/oś. 3)Projektowana konstrukcja nawierzchni; A. Trasa zasadnicza od km 0+026 do km 3 +126; - warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego (AC 11S), - warstwa wiążąca gr.4 cm z betonu asfaltowego (AC 16 W), - warstwa podbudowy zasadniczej gr. 10 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego - litego. Kruszywo bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny, - istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. C. Na mijankach i poszerzeniu: - warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - warstwa podbudowy zasadniczej gr. 10 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego - litego. Kruszywo bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny, - nasyp. D. Na chodniku : - warstwa ścieralna gr. 6 cm z kostki betonowej, - warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr.5 cm, - warstwa odcinająca gr. 10 cm. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN /słownie; dwadzieścia tysięcy zł./. 2. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania na rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowe- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem kasowym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm), 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy; Braniewsko-Pasłęcki BS Oddział Braniewo Filia Płoskinia Nr 84831300090050829020000030 z dopiskiem Utworzenie ciągu komunikacyjnego Płoskinia-Robuzy-Długobór droga gminna Nr 111019N oraz Nr 111014N; przebudowa odcinka drogi Płoskinia-Giedyle. 6. Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje zgodnie z zasadami opisanymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ploskinia-ug.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach