Przetargi.pl
Budowa kolektora deszczowego w ul. Szosa Obwodowa z uwzględnieniem możliwości odwodnienia terenów przyległych znajdujących się w obszarze osiedla Kajki II w Ełku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kolektora deszczowego w ul. Szosa Obwodowa z uwzględnieniem możliwości odwodnienia terenów przyległych znajdujących się w obszarze osiedla Kajki II w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w systemie projektuj- buduj inwestycji pn. Budowa kolektora deszczowego w ul. Szosa Obwodowa z uwzględnieniem możliwości odwodnienia terenów przyległych znajdujących się w obszarze osiedla Kajki II w Ełku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno- użytkowy Załącznik nr 9. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. sporządzenia dokumentacji projektowej dla całości zakresu objętego programem funkcjonalno- użytkowym oraz uzyskania wynikających z obowiązujących przepisów i prawa budowlanego decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, 2. wykonania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 3. wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej. I. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej z zastosowaniem rozwiązań i materiałów o parametrach nie gorszych niż określa Program funkcjonalno- użytkowy. Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ełk -Kajki. Wykonawca powinien opracować projekt na całość przedsięwzięcia objętego programem funkcjonalno- użytkowym tj.: 2) budowę kolektora deszczowego od wylotu do jeziora do studni rewizyjnej o rzędnej 136,90/131,80 (ulica Miłosza), oraz budowę osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych, 3) w ulicy Szosa Obwodowa przewidzieć wymianę gruntu po budowie kolektora deszczowego 4) budowę ulicy Szosa Obwodowa wraz z oświetleniem, na odcinku określonym w PFU 5) wykonanie wjazdu z placem nawrotowym na działce 15/13 6) przebudowę istniejącego ogrodzenia z wykonaniem nowej bramy wjazdowej 7) wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego gospodarstwa rybackiego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. w Ełku z dnia 11.04.2014r. 8) wykonanie operatu wodno prawnego i uzyskanie decyzji wodno prawnej Opracowana dokumentacja powinna zawierać również specyfikacje techniczne i przedmiary robót. Dokumentację projektową opracować należy w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej. Przed wdrożeniem do realizacji opracowana dokumentacja podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym poprzez uzyskanie opinii Zespołu Opiniującego Projekty Inwestycyjne działającego przy Urzędzie Miasta w Ełku . Projektant zobowiązany będzie również uzyskać pozytywną opinię autora programu funkcjonalno- użytkowego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów. II. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówieniem objęte jest wykonanie robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym: a) budowa kolektora deszczowego 1. Dn 200; około 200m z rur (przebudowa istniejącego przykanalika) 2. Dn 300; około L = 104m 3. Dn 600; około L = 672m 4. Dn 800; około L = 397,8m 5. demontaż istniejącego kolektora deszczowego d- 600 długości około 140,4 m z odwiezieniem (do 5km)w miejsce wskazane przez inwestora 6. Dn 1000; około L= 140,4m 7. typowy wylot betonowy Dn 1000 szt. 1 8. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej około 27szt. 9. osadnik zawiesin mineralnych - szt. 1 10. separator substancji ropopochodnych - szt.1 b) budowa przyłącza wodociągowego Dn 110 z wykonaniem wcinki do istniejącego wodociągu d-200 do wysokości budynku gospodarczego wraz ze studnią wodomierzową o długości około 55m c) roboty drogowe - nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 około 1400 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - około 550m2 - nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6cm około 450m2 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - około 450m2 - wykonanie oświetlenia drogi o długości około 220m zgodnie z warunkami Urzędu Miasta - wykonanie wjazdu na działkę 15/13 z kostki betonowej brukowej gr. 8cm - wykonanie bramy wjazdowej w miejscu istniejącego ogrodzenia w formie i stylu jak pozostała część ogrodzenia - po wykonaniu kanalizacji deszczowej odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Szosa Obwodowa na odcinku nie objętym budową drogi od studni S13+16m do studni S5 i od studni S20 do S18+40m - 550mb - odtworzenie wszystkich nawierzchni uszkodzonych w trakcie wykonania robót Wykonawca musi przewidzieć wszelkie działania i wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia i uruchomienia całości zadania. Wszystkie materiały i urządzenia przed ich zamontowaniem należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy Zestawienia elementów zamówienia podlegających wycenie w ramach złożonej oferty Załącznik nr 10, oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN. W okresie dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo - finansowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 (konto Urzędu Miasta Ełku w PKO BP S.A.). Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach