Przetargi.pl
Usługi transportowo-sprzętowe związane z remontem dróg na terenie gminy Bytów w 2014 roku

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowo-sprzętowe związane z remontem dróg na terenie gminy Bytów w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie materiałów masowych w ilościach całopojazdowych (m.in. piasku, pospółki, tłucznia, żużla) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Bytów oraz praca koparko - ładowarki zaopatrzonej w widły do załadunku i rozładunku materiałów składowanych na paletach. Szacunkowa max. wielkość zamówienia wynosi: 1) transport ładunku na odległość do 5 km - 2000 t 2) praca sprzętu tj. koparko - ładowarki wyposażonej również w widły do załadunku i rozładunku materiałów składowanych na paletach - 500 h 3) praca sprzętu - samochód ciężarowy do 5 t - 200 h 4) praca sprzętu - spycharka - 200 h
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach