Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ W DOWOZACH ZAMKNIĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00 , fax. 0-58 682 27 14
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  ul. Wojska Polskiego 30 30
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, fax. 0-58 682 27 14
  REGON: 00053713100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ W DOWOZACH ZAMKNIĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół i ze szkół na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017. 2. Przewozy odbywać się będą zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2016r do 30.06.2017r za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, przerw świątecznych i ferii zimowych. 3. Zamawiający wymaga, aby przewoźnik dysponował sprawnymi odpowiednio oznakowanymi środkami transportu o wystarczającej liczbie miejsc w celu właściwej realizacji każdego z przewozów. Ilość środków transportu (busy/autobusy) należy dostosować do częstotliwości kursów i ilości przewożonych osób na poszczególnych liniach. 4. Liczba dni nauki w roku szkolnym 2016/2017 wraz z liczbą kilometrów na poszczególnych trasach określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kierowców i opiekunów w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (przynajmniej jeden opiekun na jeden środek transportu). 6. Zamawiający zastrzega, że liczba przewożonych osób, rozkłady zajęć, trasy dowozu, ich długość oraz ilość wykonywanych kursów dziennie mogą ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszczgdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach