Przetargi.pl
dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łupawie w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8115072 , fax. 059 8115072
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5 5
  76-230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 059 8115072, fax. 059 8115072
  REGON: 77097984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łupawie w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łupawie i Przedszkola w Łupawie Zakres: - ilość uczniów - ok. 269 - ilość dni nauki szkolnej w okresie realizacji usługi - 191 - planowana długość trasy w ciągu dnia: od pn. do czw. - ok. 134 km, pt. - ok. 108 km - planowany zakres zamówienia w okresie realizacji - ok. 24.632 km. - dowóz dzieci na 1 lekcję oraz odwóz po 5, 6, 7 i 8 lekcji. Orientacyjny rozkład jazdy z wykazem miejscowości- załączony do SIWZ (załącznik nr 9). Określona przez Zamawiającego ilość km jest wartością prognozowaną ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu wykonania usług. 2.1. Dodatkowe wymagania: 1) Dowożenie dzieci będzie realizowane w dniach nauki szkolnej; 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi - 1 opiekun w autobusie. Opieka winna być sprawowana przez osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, z którymi Wykonawca zawrze stosowną umowę. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę należy: - dopilnowanie ładu i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania uczniów do i z pojazdu oraz podczas jazdy; - sprawdzanie liczby uczniów przewożonych; - w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów niedopuszczenie do przewozu. 3) Wykonawca musi reagować w ciągu 1 godz. na sytuacje awaryjne. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia dowożenia dzieci do szkoły zgodnie z planem. 4) Wykonawca winien zapewniać realizację zamówienia w sposób elastyczny, co oznacza szybką reakcję i dyspozycyjność Wykonawcy na wypadek nagłych zmian w przywozach i odwozach dzieci. 5) Podana ilość uczniów oraz kilometrów może ulec pewnym zmianom w trakcie realizacji zamówienia o +/- 10%, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany umowy. 6) Godziny przywozów i odwozów oraz przebieg tras mogą w trakcie realizacji zamówienia ulegać pewnym zmianom - wszelkie zmiany zgłaszane będą Wykonawcy przez dyrekcję Zespołu Szkół w Łupawie. 7) Autobusy wyznaczone do realizacji zadania mają być sprawne technicznie - posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin zapłaty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.potegowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach