Przetargi.pl
DZP/34/16 ŚWADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 686 01 31 , fax. 58 686 01 19
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
  ul. Piechowskiego 36 36
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 686 01 31, fax. 58 686 01 19
  REGON: 19110303900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-koscierzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PODMIOT PRAWA HANDLOWEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP/34/16 ŚWADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego, szczegółowo określonego w załączniku A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas przystąpienia do wykonania usługi od momentu wezwania (nie dłuższy niż 60 minut)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-koscierzyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach