Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi w ramach realizacji projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 842 87 54 , fax. 059 842 47 65
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku
  ul. Partyzantów 24 24
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 842 87 54, fax. 059 842 47 65
  REGON: 00018159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi w ramach realizacji projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi w ramach realizacji projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekonomik.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach