Przetargi.pl
Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

Gmina Dziemiany ogłasza przetarg

 • Adres: 83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6880022 , fax. 058 6880128
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dziemiany
  ul. 8 Marca 3 3
  83-425 Dziemiany, woj. pomorskie
  tel. 058 6880022, fax. 058 6880128
  REGON: 19167513200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dziemiany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341144003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dziemiany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach