Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3261555 , fax. 58 3261556
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  ul. Okopowa 21/27 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3261555, fax. 58 3261556
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usługi czasowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony posiadających licencję ochrony I lub II lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji świadczył usługę czasowej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z budynków wskazanych poniżej, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. Usługa ochrony fizycznej będzie świadczona przez pracowników ochrony Wykonawcy w zakresie ochrony mienia i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą itp.. Lokalizacje: 1) Lokalizacja posterunku nr 1 - portiernia przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, o pow. użytkowej 3.462,20 m2, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach; Posterunek nr 1: - ochrona w wszystkie dni tygodnia całodobowo w godzinach 8.00- 8.00. 2) Lokalizacja posterunku nr 2 - portiernia przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, o pow. użytkowej 4 594,38 m2, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach Posterunek nr 2: - ochrona w dni powszednie w godzinach 15.00- 8.00, - w dni wolne od pracy od soboty godzina 8.00 do poniedziałku 8.00, - w dniach świątecznych wolnych od pracy w godzinach 8.00 do godziny 8.00 kolejnego dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy - w załączniku nr 7 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi czasowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony posiadających co najmniej licencję ochrony Ilub są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pradzonej przez Komendanta Głównego Policji, świadczył usługę czasowej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z budynków wskazanych poniżej, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. Usługa ochrony fizycznej będzie świadczona przez pracowników ochrony Wykonawcy w zakresie ochrony mienia i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą. Szczegółowy sposób świadczenia usługi ochrony: 1. Lokalizacja posterunku nr1 - portiernia przy ul. Augustyńskiego 2 o pow. użytkowej 3.462,20 m2, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach; Posterunek nr 1: - ochrona w wszystkie dni tygodnia całodobowo w godzinach 8.00- 8.00, 2. Lokalizacja posterunku nr2 - portiernia przy ul. Okopowej 21/27 o pow. użytkowej 4 594,38 m2, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach Posterunek nr 2: - ochrona w dni powszednie w godzinach 15.00- 8.00, - w dni wolne od pracy od soboty godzina 8.00 do poniedziałku 8.00 - w dniach świątecznych wolnych od pracy w godzinach 8.00 do godziny 8.00 kolejnego dnia roboczego 3.Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony Wykonawcy należy ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów tego obiektu oraz obserwację monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu i w ich otoczeniu zewnętrznym, dodatkowo w budynku, a także reagowanie na sygnał alarmu antywłamaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem: - aktywowania i dezaktywowania alarmu w pomieszczeniach budynków, - kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi, w szczególności ewakuacyjnych, - sprawdzenie zabezpieczenia oraz stanu pomieszczeń w budynkach po godzinach pracy tj. po godz. 16°° w tym zamknięcia okien i drzwi, - patrolowanie chronionych obiektów wewnątrz oraz na zewnątrz w nieregularnych odstępach czasu nie rzadziej jednak niż raz na trzy godziny - przeciwdziałać prowadzeniu handlu obnośnego - wydawanie kluczy upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz służbom sprzątającym, w przypadku zaistnienia obowiązku stosowania wewnętrznej procedury dysponowania kluczami (dotyczącej ich przyjmowania i wydawania). - udzielanie informacji o lokalizacji poszczególnych departamentów - egzekwowanie zakazu dotyczącego przebywania po godzinie 16°° na terenie chronionych budynków, osób nieupoważnionych - wezwanie osób do opuszczenia chronionych budynków w przypadku stwierdzenia zakłócania porządku, - ujęcie osób stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub nietykalności osobistej, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji - stosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z póź. zm.) w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na pracownika ochrony - prowadzenie książki dyżurów w każdym budynku, do której pracownik ochrony Wykonawcy będzie wpisywał wszelkie spostrzeżenia oraz uwagi, - ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowanie o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych, a także odnotowywania tych zdarzeń i podjętych działań w książce dyzurów oraz sporządzanie protokołów szkód, - podejmowania natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującą instrukcją przeciw pożarową, - aktywowanie i dezaktywowanie systemów sygnalizacji włamania, napadu lub pożaru - niezwłoczne informowanie odpowiednich służb o wszelkich zdarzeniach zaistniałych na terenie budynku oraz wokół budynku, a mających wpływ na bezpieczeństwo mienia Zamawiającego. - wezwania patrolu interwencyjnego zmotoryzowanego (SUFO) w sytuacjach tego wymagających lub na wezwanie Zamawiającego - nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Czas przybycia patrolu maksymalnie do 15 min. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) zaznajomienia się z numerami telefonów do służb publicznych typu pogotowia technicznego, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia gazowego oraz Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji (DAZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; 2) zapoznania się z procedurami związanymi z przyjmowaniem i wydawaniem kluczy; 3) informowania upoważnionych osób z Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach; 4) w przypadku wystąpienia zagrożenia, kradzieży, ingerencji osób trzecich, bądź innych ważnych zdarzeń mających wpływ na stan obiektu/mienia w budynku, niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb publicznych, np. Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawiciela zamawiającego - Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji lub osoby zastępującej. 5) zapewnienia na każdym posterunku opisanym szczegółowo wyżej minimum jednego pracownika ochrony w systemie zmianowym 12 godzinnym. 6) utrzymywania patrolu interwencyjnego (SUFO), w gotowości do natychmiastowego działania, na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy. 7) w terminie do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usługi, Wykonawca będzie składał Zamawiającemu miesięczną książkę dyżurów, prowadzoną za poprzedni miesiąc. 5. Wykonawca będzie odpowiadać wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 6.Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami o ochronie osób i mienia przez osoby jednakowo umundurowane posiadające licencje Ilub IIlub są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji (marynarka, spodnie, koszulka, krawat, w stonowanych kolorach), zaopatrzone w czytelne identyfikatory, wyposażone w sprzęt osobisty (środki łączności, środki ochrony osobistej, podręczne środki obezwładniające w tym paralizator), posiadające doświadczenie z elektronicznymi systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych, CCTV oraz SSWiN. 7. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do oznakowania strzeżonych obiektów własnym oznakowaniem na czas trwania umowy. 8. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony mienia zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 9. Wykonawca zapewni stałą łączność z osobą, wyznaczoną przez Zamawiającego (pracownikiem UMWP), do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacja umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorskie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach