Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum w Radłowie

Gmina Radłów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-331 Radłów, ul. Oleska 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3599004 - 5
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radłów
  ul. Oleska 3 3
  46-331 Radłów, woj. opolskie
  tel. 034 3599004 - 5
  REGON: 15139857000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum w Radłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie edukacyjnym obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum Radłowie. Nr projektu POKL.09.01.02 -16 - 074/11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane będą w szkołach podstawowych w klasach IV - VI i gimnazjum w klasach I - III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 80000000-4, 80100000 -5 1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Kościeliskach przewidziano do realizacji 15 rodzajów zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego ( poznawanie kultury Amerykanów, Brytyjczyków, kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania ) dla 1 grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 2) Zadanie 2. Zajęcia informatyczne ( przygotowanie uczniów do świadomego, celowego, samodzielnego i świadomego korzystania z komputera, poznawanie obsługi komputera, sprawne wyszukiwanie informacji na wskazanych stronach internetowych ).dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 3) Zadanie 3. Kółko ortograficzne kl. IV i V ( podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek, gier dydaktycznych, które pobudzą wyobraźnię dzieci. Wzbogacanie słownika czynnego dzieci ) dla jednej grup w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 4) Zadanie 4 Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego ( rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania w j. niemieckim. Wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie wiedzy o kulturze i geografii krajów niemieckojęzycznych, usprawnianie wypowiadania się w formie ustnej oraz pisemnej) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 5) Zadanie 5. Zajęcia logopedyczne ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu) - indywidualnie w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 6) Zadanie 6. Spotkania z pedagogiem ( organizowanie w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, wspieranie wychowawców w procesie dydaktyczno - wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, stałe współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów ) indywidualnie w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 7) Zadanie 7. Spotkania z psychologiem ( rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ) w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 8) Zadanie 8. Zespół instrumentalno - wokalny ( rozwijanie umiejętności gry na flecie prostym, nauka wybranych piosenek, kształcenie percepcji słuchowej oraz uwrażliwianie uczniów na odbiór różnorodnych gatunków muzycznych ) dla jednej grupy w wymiarze 72 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 9) Zadanie 9. Zajęcia taneczne ( rozwijanie zdolności psychomotorycznych dzieci, poczucia rytmu i estetyki ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 10 ) Zadanie 10. Kółko teatralne ( rozwijanie umiejętności, które umożliwiają uczniom aktorską działalność teatralną. Wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie twórczej wyobraźni i poczucia estetyki )dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 11) Zadanie 11 Zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna, flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 12) Zadanie 12 Zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) dla dwóch grup w wymiarze po 36 godzin na grupę. 13) Zadanie 13. Zajęcia z historii ( wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o historii swego kraju, poprzez wykorzystanie różnych źródeł historycznych, gry dydaktyczne, i udział w konkursach historycznych) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 14) Zadanie 13. Kółko Europejskie ( dostarczenie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej, poznanie genezy i idei Unii poprzez gry i zabawy, konkursy, prezentacje i inscenizacje ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 15. Zadanie 15. Nauka pływania - koło sportowe ( zajęcia sportowe - wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie korzystnego wpływu uprawiania sportu dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych ) dla jednej grupy w wymiarze 72 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach przewidziano do realizacji 11 rodzajów zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) dla jednej grupy w wymiarze 65 godzin w roku szkolnym 2011/2012 2) Zadanie 2. Zajęcia z języka angielskiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 3) Zadanie 3. Zajęcia z języka niemieckiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 4) Zadanie 4. Zajęcia z psychologiem ( praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno- pedagogicznej ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 5) Zadanie 5. Zajęcia z logopedą ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu ) - indywidualnie w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 6) Zadanie 6. Zajęcia z Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych ( praca w programach Paint, Word, przygotowanie prezentacji w programie Power Point, bezpieczne korzystanie z Internetu, wykorzystanie edukacyjnych gier komputerowych na zajęciach ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 7) Zadanie 7. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodnicze ( poszerzanie treści w trakcie zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania i poszerzające ją , organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych szkolnych i gminnych, opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, konkursów i przeglądów wyższych szczebli ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 8) Zadanie 8. Zajęcia z tańca ( zabawy ze śpiewem, nauka podstawowych kroków : walczyka, polki, cha-chy, kujawiaka, tworzenie układów tanecznych, ćwiczenia rytmiczne ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 9) Zadanie 9. Zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, nauka gry na fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie dekoracji i udział w konkursach ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 10) Zadanie 10. Zajęcia z kółka teatralnego ( zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru, wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej, przygotowanie przedstawień teatralnych, projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do przedstawień, wykonanie zaproszeń, - aktywne uczestnictwo, występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 11) Zadanie 11. Zajęcia koła sportowego ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) dla dwóch grup ( chłopcy i dziewczęta ) w wymiarze 65 godzin na grupę w roku szkolnym 2011/2012. 3. W Publicznym Gimnazjum w Radłowie przewidziano do realizacji 14 rodzajów zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki ( Pomoc uczniom z problemami w nauce, poznawanie przez gry i zabawy logiki matematyki, zainteresowanie tym przedmiotem. ) i j. polskiego ( Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem i motywacja do nauki pomoc uczniom z problemami w nauce ) dla 2 grup w wymiarze 50 godzin na grupę w roku szkolnym 2011/2012. 2) Zadanie 2. Zajęcia logopedyczne ( Zajęcia z uczniami mającymi problemy z wymową (wady wymowy) korygowanie wad wymowy doskonalenie płynności mówienia ) - indywidualnie w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012 3) Zadanie 3. Koło dziennikarskie ( Rozwijanie zainteresowania dziennikarstwem poprzez redagowanie gazetki szkolnej, rozwijanie inwencji twórczej, ćwiczenia w redagowaniu notatki prasowej, wywiadu ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 4) Zadanie 4 Koło edukacji dla bezpieczeństwa ( Zainteresowanie uczniów przedmiotem, ćwiczenia praktyczne z mapą, planem, marsze i biegi patrolowe ) dla jednej grupy w wymiarze 25 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 5) Zadanie 5. Koło informatyczno - katechetyczne ( Zakładanie i administrowanie stron internetowych poszczególnych parafii poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, prawa autorskie ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 6) Zadanie 6. Koło fizyczne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń fizycznych, przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 7) Zadanie 7. Koło biologiczne ( Przygotowanie do konkursów przedmiotowych, praca z uczniami mającymi problemy w nauce ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 8) Zadanie 8. Koło chemiczne ( Przeprowadzenie doświadczeń chemicznych pomoc uczniom mającym trudności w nauce praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 9) Zadanie 9. Koło geograficzne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, przeprowadzenie badań w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 10 ) Zadanie 10. Koło z języka niemieckiego ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych ) dla jednej grupy w wymiarze 72 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 11) Zadanie 11 Koło matematyczne ( Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 12) Zadanie 12 Koło z języka angielskiego ( pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin na grupę. 13) Zadanie 13. Koło sportowe ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) dla dwóch grup w wymiarze łącznym 75 godzin w roku szkolnym 2011/2012. 14) Zadanie 14. Poradnictwo zawodowe ( praca z uczniami w ramach programów komputerowych e-SzOK i Poznajemy zawody branże 1 - 14 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 45 części w następujący sposób: Część 1 PSP Kościeliska - zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego ( poznawanie kultury Amerykanów, Brytyjczyków, kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania ) - 36 godz. (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 14godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 2 PSP Kościeliska - zajęcia informatyczne ( przygotowanie uczniów do świadomego, celowego, samodzielnego i świadomego korzystania z komputera, poznawanie obsługi komputera, sprawne wyszukiwanie informacji na wskazanych stronach internetowych ). - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 3 PSP Kościeliska - kółko ortograficzne kl. IV i V ( podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek, gier dydaktycznych, które pobudzą wyobraźnię dzieci. Wzbogacanie słownika czynnego dzieci ) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 4 PSP Kościeliska - zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego ( rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania w j. niemieckim. Wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie wiedzy o kulturze i geografii krajów niemieckojęzycznych, usprawnianie wypowiadania się w formie ustnej oraz pisemnej) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 5 PSP Kościeliska - zajęcia logopedyczne ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu) - 50 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku 2011 -28 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 6 PSP Kościeliska - spotkania z pedagogiem ( organizowanie w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, wspieranie wychowawców w procesie dydaktyczno - wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, stałe współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów ) - 36 godz. (1- 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 7 PSP Kościeliska - spotkania z psychologiem ( rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ) - 50 godz. ( 1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 28 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 8 PSP Kościeliska - Zespół instrumentalno - wokalny ( rozwijanie umiejętności gry na flecie prostym, nauka wybranych piosenek, kształcenie percepcji słuchowej oraz uwrażliwianie uczniów na odbiór różnorodnych gatunków muzycznych ) - 72 godz. ( 2 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 -28 godz. - w roku 2012 - 44 godz. Część 9 PSP Kościeliska - zajęcia taneczne ( rozwijanie zdolności psychomotorycznych dzieci, poczucia rytmu i estetyki ) - 36 godz. (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 14godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 10 PSP Kościeliska - kółko teatralne ( rozwijanie umiejętności, które umożliwiają uczniom aktorską działalność teatralną. Wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie twórczej wyobraźni i poczucia estetyki ) -36 godz. (1- 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 11 PSP Kościeliska - zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna, flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 12 PSP Kościeliska - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 13 PSP Kościeliska - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 14 PSP Kościeliska - zajęcia z historii ( wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o historii swego kraju, poprzez wykorzystanie różnych źródeł historycznych, gry dydaktyczne, i udział w konkursach historycznych) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 15 PSP Kościeliska - kółko europejskie ( dostarczenie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej, poznanie genezy i idei Unii poprzez gry i zabawy, konkursy, prezentacje i inscenizacje ) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 16 PSP Kościeliska - Nauka pływania koło sportowe ( zajęcia sportowe - wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie korzystnego wpływu uprawiania sportu dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych ) - 72 godz. ( 2 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 28 godz. - w roku 2012 - 44 godz. Część 17 PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) - 50 godzin ( 1- 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 -15 godz. - w roku 2012 - 35 godz. Część 18 PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) - 15 godzin ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -6 godz. - w roku 2012 - 9 godz. Część 19 PSP Sternalice -zajęcia z języka angielskiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) - 36 godzin . ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 20 PSP Sternalice -zajęcia z języka niemieckiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) - 36 godzin . ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 21 PSP Sternalice - zajęcia z psychologiem ( praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno- pedagogicznej ) - 36 godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 22 PSP Sternalice - zajęcia z logopedą ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 23 PSP Sternalice - zajęcia z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ( praca w programach Paint, Word, przygotowanie prezentacji w programie Power Point, bezpieczne korzystanie z Internetu, wykorzystanie edukacyjnych gier komputerowych na zajęciach ) - 36 ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 24 PSP Sternalice - zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodnicze ( poszerzanie treści w trakcie zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania i poszerzające ją , organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych szkolnych i gminnych, opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, konkursów i przeglądów wyższych szczebli ) - 36 godz.(1-2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 25 PSP Sternalice - zajęcia z tańca ( zabawy ze śpiewem, nauka podstawowych kroków : walczyka, polki, cha-chy, kujawiaka, tworzenie układów tanecznych, ćwiczenia rytmiczne ) - 36 godz. (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 26 PSP Sternalice zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, nauka gry na fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie dekoracji i udział w konkursach )36 godzin (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 27 PSP Sternalice - Kółko teatralne ( zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru, wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej, przygotowanie przedstawień teatralnych, projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do przedstawień, wykonanie zaproszeń, - aktywne uczestnictwo, występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 28 PSP Sternalice zajęcia koła sportowego (chłopcy - gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) 65 godzin (1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 21 godz. - w roku 2012 - 44 godz. Część 29 PSP Sternalice - zajęcia koła sportowego ( dziewczęta - gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) - 65 godz. ( 1 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 21 godz. - w roku 2012 - 44 godz. Część 30 PG Radłów - zajęcia wyrównawcze z matematyki ( Pomoc uczniom z problemami w nauce, poznawanie przez gry i zabawy logiki matematyki, zainteresowanie tym przedmiotem. ) - 50 godz. (1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 25 godz. - w roku 2012 - 25 godz. Część 31 PG Radłów - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego ( Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem i motywacja do nauki pomoc uczniom z problemami w nauce ) - 50 godz. (1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 25 godz. - w roku 2012 - 25 godz. Część 32 PG Radłów - zajęcia z logopedą ( Zajęcia z uczniami mającymi problemy z wymową (wady wymowy) korygowanie wad wymowy doskonalenie płynności mówienia ) - 50 godz. (1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 15 godz. - w roku 2012 - 35 godz. Część 33 PG Radłów - koło dziennikarskie ( Rozwijanie zainteresowania dziennikarstwem poprzez redagowanie gazetki szkolnej, rozwijanie inwencji twórczej, ćwiczenia w redagowaniu notatki prasowej, wywiadu ) - 50 godz. (1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz. Część 34 PG Radłów - koło edukacji dla bezpieczeństwa ( Zainteresowanie uczniów przedmiotem, ćwiczenia praktyczne z mapą, planem, marsze i biegi patrolowe ) - 25 godz. (1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 0 godz. - w roku 2012 - 25 godz. Część 35 PG Radłów - koło informatyczno - katechetyczne ( Zakładanie i administrowanie stron internetowych poszczególnych parafii poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, prawa autorskie ) - 50 godz. (1 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz. Część 36 PG Radłów - koło fizyczne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń fizycznych, przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych ) - 50 godz. (1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz. Część 37 PG Radłów - koło biologiczne ( Przygotowanie do konkursów przedmiotowych, praca z uczniami mającymi problemy w nauce ) - 50 godz. (1 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz. Część 38 PG Radłów - koło chemiczne ( Przeprowadzenie doświadczeń chemicznych pomoc uczniom mającym trudności w nauce praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) - 50 godz. (1 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz. Część 39 PG Radłów - koło geograficzne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, przeprowadzenie badań w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych ) - 50 godz. (1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz. Część 40 PG Radłów - koło z języka niemieckiego ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych ) - 72 godz. (2 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 30 godz. - w roku 2012 - 42 godz. Część 41 PG Radłów - koło matematyczne ( Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) - 50 godz. (1 -3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 18 godz. - w roku 2012 - 32 godz. Część 42 PG Radłów - koło z języka angielskiego ( pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych ) - 50 godz. (1 - 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 18 godz. - w roku 2012 - 32 godz Część 43 PG Radłów - koło sportowe ( chłopcy ) ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) - 38 godz. (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 15 godz. - w roku 2012 - 23 godz Część 44 PG Radłów - koło sportowe ( dziewczęta ) ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) - 37 godz. (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 15 godz. - w roku 2012 - 22 godz Część 45 PG Radłów - poradnictwo zawodowe ( praca z uczniami w ramach programów komputerowych e-SzOK i Poznajemy zawody branże 1 - 14 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów) - 50 godz. (1- 3 godz./tydzień ) - w roku 2011 - 20 godz. - w roku 2012 - 30 godz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach