Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w..

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Ul. Głogowska 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 579 895 , fax. 774 552 979
 • Data zamieszczenia: 2015-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
  Ul. Głogowska 27 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 579 895, fax. 774 552 979
  REGON: 00019671800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcre.opolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera w projekcie POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w. , 1) Zadanie A - trener prowadzący kursy nauczycieli w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w. dla 100 osób 2) Zadanie B - trener prowadzący kursy dla nauczycieli i dyrektorów w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w. dla 100 osób 2.2. Szczegółowy zakres czynności w ramach usługi trenera zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a dla Zadania A i załącznik nr 1b dla Zadania B oraz w załączniku nr 1 c opis szczegółowych parametrów zestawów interaktywnych, które będą wykorzystywane w trakcie kursów Modułu IVb Zadanie A i trener przeszkoli 10 grup nauczycieli o liczebności do 7-13 osób Zakłada się, że trener przeprowadzi łącznie 600 godzin zajęć kursu. Zadanie B i trener przeszkoli 10 grup nauczycieli o liczebności do 7-13 osób. Zakłada się, że trener przeprowadzi łącznie 400 godzin zajęć kursu. Rekrutację nauczycieli przeprowadzi Zamawiający. 2.3 Miejsce świadczenia usługi: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27. Zamawiający może wskazać z 7 dniowym wyprzedzeniem inne miejsca docelowe świadczenia usługi tj. miasta powiatowe lub miejscowości, w których mają swoje siedziby szkoły, z których rekrutują się uczestnicy kursów - teren województwa opolskiego. Sale szkoleniowe (ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem) zapewnia Zamawiający. 2.4 Zgodnie z zasadami finansowania PO KL w przypadku angażowania jako personel projektu osoby, która wykonuje zadania w jednym projekcie lub więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) należy pamiętać, że Zamawiający może zatrudnić taką osobę (wydatki są kwalifikowalne) tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obciążenie wynikające z realizacji zadań w jednym projekcie lub w kilku projektach nie wyklucza prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie (dotyczy to zarówno zaangażowania danej osoby w realizację projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO) oraz jeżeli łącznie zaangażowanie w realizację zadań projektowych oraz wszystkich zadań wykonywanych przez daną osobę, w tym finansowanych ze środków strukturalnych i środków własnych beneficjenta nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Ponadto zamawiający nie może zatrudnić osoby (wydatki są niekwalifikowalne), która jest pracownikiem beneficjenta (zamawiającego) zatrudnionym na umowę o pracę w ramach któregokolwiek z projektów realizowanych przez beneficjenta (zamawiającego). 2.5 Przedmiot zamówienia jest realizowany na potrzeby projektu systemowego POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 4146/2013 z dnia 1 października 2013 r. 2.6 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, finansowane w całości ze środków publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rcre.opolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach