Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś

Gmina Otmuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-385 Otmuchów, ul. Zamkowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4315016 , fax. 077 4315017
 • Data zamieszczenia: 2015-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otmuchów
  ul. Zamkowa 6 6
  48-385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 077 4315016, fax. 077 4315017
  REGON: 00052935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś. 2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych grup uczniów, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz z doradztwa zawodowego 390 uczniów z trzech szkół gminy Otmuchów w okresie od października 2014 do czerwca 2015. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 73 części. Na niektóre części zostały podpisane już umowy. Pozostałe objęte są niniejszym zamówieniem. Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych, nr części, ilość godzin: Miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Otmuchowie Część 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1 - 96 godzin. Część 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2 - 96 godzin. Część 5 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1 - 64 godziny. Część 6 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2 - 64 godziny. Część 8 Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 13 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki - 64 godziny. Część 14 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 1 -32 godziny. Część 15 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 2 - 32 godziny. Część 17 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne - 64 godziny. Część 22 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 23 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne - 96 godzin. Część 24 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne - 64 godziny. Część 25 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - 64 godziny. Część 26 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 1 - 64 godziny. Część 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 2 - 64 godziny. Miejsce wykonywania usługi - Liceum w Otmuchowie Część 34 Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 64 godziny Część 44 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.polskiego - 64 godziny 5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 6.W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do: 1)współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem merytorycznym projektu. 2)przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Swoją przyszłość wykuwamy dziś dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu, 3)realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem i planu pracy zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu, 4)realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu, 5)przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, 6)sprawowania opieki nad uczniami na organizowanych wyjazdach edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują, 7)wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu, 8)dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, 9)zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie, 10)bieżącego monitorowania efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć, (dokumentacja fotograficzna, prace uczniów, ankiety), 11)informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu), 12)rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej) 13)zebranie deklaracji, oświadczeń o wyrażeniu zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 14)przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie, 15)stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl 16)informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, 17)informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem, 18)przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów, 19)oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej, 20)niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu, 21)zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci - obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach. 22)przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 23)skompletowanie grupy uczestników wg wytycznych projektowych i rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach. 7.W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do: 1)sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 2)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki 3)sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego 8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1)bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć 2)bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów edukacyjnych, 3)jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 4)szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 5)wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan, 6)należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu. 9.Jednej godzinie: a)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania odpowiada czasowo - 45 minut.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stopień awansu zawodowego nauczyciela
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach