Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą:Swoją przyszłość wykuwamy dziś

Gmina Otmuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-385 Otmuchów, ul. Zamkowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4315016 , fax. 077 4315017
 • Data zamieszczenia: 2014-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otmuchów
  ul. Zamkowa 6 6
  48-385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 077 4315016, fax. 077 4315017
  REGON: 00052935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą:Swoją przyszłość wykuwamy dziś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś, 2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych grup uczniów, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz z doradztwa zawodowego 390 uczniów z trzech szkół gminy Otmuchów w okresie od października 2014 do czerwca 2015. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 73 części.Na niektóre części zostały podpisane już umowy. Pozostałe objęte są niniejszym zamówieniem. Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych, nr części, ilość godzin: Miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Otmuchowie Część 7 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 3 - 64 godziny. Część 20 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.angielskiego grupa1 - 64 godziny. Część 21 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.angielskiego grupa2 - 96 godzin. Część 30 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 1 - 64 godziny. Część 31 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 2 - 64 godziny. Część 32 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 3 - 64 godziny Miejsce wykonywania usługi - Liceum w Otmuchowie Część 37 Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - 64 godziny Część 44 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.angielskiego - 64 godziny Miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Jarnołtowie Część 54 Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego grupa 1 - 32 godziny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stopień awansu zawodowego nauczyciela
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach