Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy dotyczące wykorzystania pracowni eksperymentalnych dla nauczycieli w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Ul. Głogowska 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 579 895 , fax. 774 552 979
 • Data zamieszczenia: 2015-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
  Ul. Głogowska 27 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 579 895, fax. 774 552 979
  REGON: 00019671800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcre.opolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy dotyczące wykorzystania pracowni eksperymentalnych dla nauczycieli w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy dotyczące wykorzystania pracowni eksperymentalnych dla nauczycieli w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w. dla 70 osób w 7 kursach 40 godzinnych tj. łącznie 280 godzin kursu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ, natomiast szczegółowe parametry zestawów do eksperymentów, które będą wykorzystywane w trakcie kursów zawiera załącznik nr 2b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rcre.opolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach