Przetargi.pl
Dostawa tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość

Powiat Brzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 444 79 00 , fax. 077 444 79 03
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzeski
  ul. Robotnicza 20 20
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 444 79 00, fax. 077 444 79 03
  REGON: 53141244400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeg-powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tuszy, tonerów, papieru ksero i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu w ramach POKL 2007 - 2013 pn. Aktywnie w przyszłość, tj. Tonery, tusze oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone, oryginalnie zapakowane i zabezpieczone gwarancją nienaruszenia, wyprodukowane przez producentów drukarek podanych w poniższej tabeli, w okresie 6 miesięcy przed dostawą do zamawiającego - Starostwa Powiatowego w Brzegu . Wykonawca przedmiotu zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a także, w przypadku takiej konieczności, zwrotu kosztów zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne mają być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do zamawiającego, muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, a także nienaruszone opakowanie. Oferowane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, tj. pełnowartościowe, bez śladów używania i uszkodzenia.Przedmiotem zamówienia jest też dostawa papieru ksero oraz materiałów biurowych w celu realizacji projektu POKL pn. Aktywnie w przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ich ilość zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach