Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 77 4031725
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  ul. Kolejowa 3 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 77 4031725
  REGON: 00054385800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komprachcice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa obejmuje: 1. Prowadzenie rachunku podstawowego - budżet Gminy i Urząd Gminy na jednym rachunku bankowym. 2. Prowadzenie rachunku sum depozytowych. 3. Prowadzenie rachunków pomocniczych. 4. Prowadzenie rachunków funduszy specjalnych - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 5. Dysponowanie bankowością elektroniczną, funkcjonującą w środowisku Windows XP, umożliwiającą wykonanie operacji bankowych na kilku stanowiskach w Urzędzie Gminy, śledzenie historii operacji na rachunkach bankowych, obserwację stanu poszczególnych rachunków i dokonywanie przez gminę wydruku wyciągów bankowych - odrębnie dla każdego rachunku bankowego. 6. Możliwość drukowania pojedynczych potwierdzeń dokonanych przelewów. 7. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu overnight z kapitalizacją odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty, przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 50 000,00 zł. 8. Realizowanie wypłat gotówkowych w uzgodnionych dzień wcześniej nominałach. 9. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 10. Przechowywanie depozytów. 11. Możliwość udzielenia kredytu bieżącego, odnawialnego w rachunku podstawowym do kwoty 500 000,00 zł bez pobierania prowizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.komprachcice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach